Zarządzanie projektami

Wspieramy organizacje, w sytuacji gdy nakłady pracy i czasu przeznaczone na zarządzanie projektami nie są optymalnie wykorzystywane.

Kluczowe symptomy wskazujące na istnienie problemów w zakresie skutecznego zarządzania projektami są następujące:

 • brak spójnej wiedzy o zarządzaniu projektami, przekładający się na niezrozumienie oczekiwań wobec projektów,
 • przeciągające się spotkania zespołów projektowych, które paraliżują prace kierowników projektów, a niewiele wnoszą,
 • częste raportowanie, które nie przekłada się na poprawę skuteczności projektów,
 • stosowanie dokumentacji projektowej, która nie zapewnia właściwej informacji decydentom,
 • niejasno określony podział obowiązków w projektach,
 • niesprecyzowane cele projektów,
 • niedookreślone i „pełzające” zakresy projektów,
 • niezdefiniowane uzasadnienia biznesowe projektów,
 • niewydolna struktura decyzyjna w projektach,
 • nieprecyzyjne plany w projektach,
 • przekraczanie budżetów i harmonogramów projektów,
 • nieosiąganie założonych parametrów jakościowych produktów projektów,
 • zbyt duża biurokracja w projektach,
 • nieosiąganie zaplanowanych korzyści.

Umożliwiamy zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz oferujemy praktyczne wsparcie na etapie wdrażania środowiska projektowego, a w czasie realizacji projektów świadczymy organizacjom skuteczną asystę zarządczą. Pomagamy przeprowadzić organizacje przez projekt począwszy od fazy przygotowawczej poprzez jego realizację, aż do formalnego zamknięcia.

Przekładamy teorię na praktykę. Pomagamy znaleźć odpowiedź na pytania: „Jak skutecznie zrealizować cele projektu?”, „Jak dostarczyć jakościowy produkt na czas w budżecie i przy akceptowalnym poziomie ryzyka dla przedsięwzięcia?”, „Co zrobić, żeby jak najlepiej korzystać z ograniczonych zasobów używając profesjonalnych narzędzi i technik?”.

W obszarze edukacji prowadzimy zajęcia dla odbiorców o różnym stopniu doświadczenia projektowego. Obok najwyższej jakości warsztatów autorskich oferujemy szkolenia akredytowane, które dodatkowo pozwalają na zdobycie uznanych w świecie międzynarodowych certyfikatów.

Kluczowe korzyści osiągane dzięki naszemu wsparciu i edukacji w obszarze zarządzania projektami są następujące:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami,
  planowania, delegowania, monitorowania i kontrolowania,
 • poznanie kluczowych zasad skutecznego podejścia do zarządzania projektami,
 • zrozumienie procesów zarządzania projektami,
 • wzmocnienie świadomości organizacyjnej w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą biznesową, jaką wprowadzają projekty,
 • zbudowanie potencjału zwiększającego skuteczność zarządczą w projektach realizowanych przez organizacje.

***

Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest działalność operacyjna – ciągła i powtarzalna bez określonego terminu jej zakończenia. Świat zmiany biznesowej tworzy drugą, równoległą do działalności operacyjnej, rzeczywistość w organizacji. W tym strumieniu znajdują się inicjatywy, które nie wynikają bezpośrednio ze statutowych działań operacyjnych. Mają one charakter extra przedsięwzięć i są podejmowane w odpowiedzi na pojawiające się liczne nowe konteksty generowane przez otoczenie. Są to właśnie projekty, niestandardowe działania dla organizacji, która stoi przed wyzwaniami.

Konieczność dostosowywania się do coraz mniej pewnej rzeczywistości wynika z ruchów konkurencji, ze zmieniających się oczekiwań klientów, ze zmieniających się praw i regulacji
oraz z przeobrażeń zachodzących w układach sił rynkowych. Wszystkie te elementy i scenariusze zmuszają organizacje do podejmowania przedsięwzięć często dla nich pionierskich i nietypowych. Pionierskich, bo nierzadko oznaczających wkraczanie w nowe obszary, nietypowych bo w celu zarządzenia nimi trzeba powoływać unikalne struktury z innymi niż codzienne relacjami, zależnościami i rolami.

Z uwagi na to, że projekty funkcjonują zazwyczaj w środowisku macierzowym (są interdyscyplinarne), przecinają organizację na różne sposoby (w pionie i w poziomie) istnieje potrzeba powoływania dla nich dedykowanych zespołów oraz zastosowania specjalnych mechanizmów zarządzania. Jest to tym bardziej istotne, że projekty stały się podstawowym narzędziem dostarczania zmian w organizacji, a ich skuteczna realizacja stała się warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.